Back to top
Share

Polityka prywatności

I.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”), jest Martin Viďourek, IČ 01340921. siedziba Jozífova 456, Opatovice nad Labem 533 45 (zwana dalej „administratorem”).
 2. Dane kontaktowe administratora to

adres: Jozífova 456, Opatovice nad Labem, 533 45

email: info@all4sim.cz

telefon:

 1. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. (b) RODO
 • prawnie uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); (f) RODO;
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy zamawianiu dane osobowe są wymagane do pomyślnego przetwarzania zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
 1. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez okres maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
 • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator danych nie / zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / cloud.

 

VI.

Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz
 • prawo dostępu do jego danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
 • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; oraz
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu.
 1. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

 

VIII.

Przepisy końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki prywatności i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz warunki prywatności.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikują nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyślą nową wersję niniejszych Warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te obowiązują od 1.6.2019.