Back to top
Share

Ogólne warunki handlowe

I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „Warunkami”) zostały wydane zgodnie z sekcją 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”)

Martin Viďourek
REGON: 01340921
NIP: CZ8005023389

siedziba:
Jozífova 456,
533 45 Opatovice nad Labem

Dane kontaktowe:
email: info@all4sim.cz
telefon:
www.all4sim.com
(zwany dalej „Sprzedawcą”)

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza przedsiębiorstwem jako konsument lub w ramach swojej działalności (zwanej dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem .all4sim.pl („Sklep internetowy”).
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
 3. Niniejsze warunki i umowa zakupu są zawierane w języku polskim.

 

II.

Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od wartości dodanej, wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu towarów, jeżeli takich towarów z natury nie można zwrócić zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu e-sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.
 3. Sklep internetowy publikuje informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 4. Ewentualnych rabatów z ceną zakupu towarów nie można łączyć, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki standardowej.
 2. Kupujący zamawia towary w następujący sposób:
 • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 • wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 1. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.
 2. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk Zamówienie. Informacje
  podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji w formularzu zamówienia i potwierdzenie kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia.
  To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta przez sprzedającego potwierdzającego zamówienie na adres e-mail kupującego.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, Sprzedawca prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na swój adres e-mail.
  Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna jest w takim przypadku zawarta przez kupującego, potwierdzając przyjęcie tej oferty na adres e-mail
  sprzedawcy wskazany w niniejszych warunkach.
 5. Wszystkie zamówienia otrzymane przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu Sprzedawcy lub adres e-mail określony w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony Sprzedającego w cenie towaru w sklepie internetowym lub podczas procesu składania zamówienia, Sprzedawca nie będzie obowiązany do dostarczenia towaru do Kupującego za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupujący został wysłany zgodnie z tymi warunkami. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w tym przypadku zawarta poprzez potwierdzenie otrzymania przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy.

 

IV.

Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Na swoim koncie klienta kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamawianiu towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania stronom trzecim na korzystanie z Konta klienta.
 5. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z jego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania odpowiednio Sprzedawcy. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

V.

Warunki płatności i dostawa towarów

 1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą być opłacone przez kupującego w następujący sposób:
 • bezgotówkowa karta płatnicza
 • przelew bankowy na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatności…
 1. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono
  inaczej poniżej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów.
 2. W przypadku płatności gotówkowej cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innych podobnych płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi depozytu.
 6. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego
  przychodu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin
 7. Towar dostarczany jest do kupującego:
 • na adres podany przez kupującego do zamówienia
 1. Sposób dostawy wybiera się przy zamawianiu towaru.
 2. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru są określone w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli środek transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 3. Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, znaczy koszty związane z innymi metodami dostawy.
 4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
 6. Kupujący nabywa tytuł własności do towarów, płacąc za nie pełną cenę zakupu, w tym koszty dostawy, ale najwcześniej przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego wbrew umowie kupna.

 

VI.

Rozwiązanie umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza przedsiębiorstwem jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Okres karencji wynosi 14 dni
 • od daty otrzymania towaru,
 • od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzalna dostawa towarów.
 1. Między innymi kupujący nie może odstąpić od umowy zakupu:
 • świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy,
 • dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • w sprawie dostaw napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnego od woli sprzedawcy,
 • przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostawa towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić,
 • w innych przypadkach, o których mowa w § 1837 Kodeksu cywilnego.
 1. Aby zachować zgodność z okresem odstąpienia, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w ciągu okresu odstąpienia.
 2. Do odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy do sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich zwykły charakter pocztowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedawca zwróci mu wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ten sam sposób bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia. Sprzedający zwróci środki otrzymane Kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy towarów odpowiadające oferowanemu najtańszemu sposobowi dostawy.
 6. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie przekaże towarów lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
 7. Towar należy zwrócić Sprzedawcy nieuszkodzonemu, nieużywanemu i nieskażonemu oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi w stosunku do roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na wyprzedaż zapasów, niedostępność towarów lub jeżeli producent, importer lub dostawca towarów zakłócił produkcję lub import towarów. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane przez niego na podstawie Umowy w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego w ciągu 14 dni od wypowiedzenia.

 

VII.

Prawa z wadliwego wykonania

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towary są wolne od wad po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili otrzymania
  towaru przez Kupującego:
 • ma właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, właściwości określone przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego wykonane przez nich reklamy,
 • towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary
 • towary odpowiadają jakości lub wzorowi uzgodnionej próbki lub szablonu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z ustaloną próbką lub szablonem
 • towary w odpowiedniej ilości, miary lub wadze
 • towary są zgodne z wymogami prawnymi
 1. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanych ich normalnym użytkowaniem, do towarów używanych z wadą odpowiadającą poziomowi zużycia lub zużycia ze względu na charakter towarów.
 2. W przypadku wady kupujący może zgłosić reklamację sprzedawcy i zażądać:
 • wymienić na nowe towary,
 • naprawa towarów,
 • rozsądna zniżka na cenę zakupu,
 • odstąpić od umowy.
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
 • jeżeli towar ma wadę materialną,
 • jeśli nie może prawidłowo użyć przedmiotu do ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku wielu wad towaru.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym akceptacja reklamacji jest możliwa, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany
  do przekazania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu reklamacji wymaga Kupujący, a także potwierdzenia daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania, odrzucenia żądania.
 2. Sprzedawca lub pracownik upoważniony przez sprzedawcę rozstrzyga roszczenie niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganej do fachowej oceny wady. Reklamacje, w tym usuwanie wad, należy rozpatrywać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Wygaśnięcie tego terminu na próżno uważa się za poważne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Za moment zgłoszenia roszczenia uznaje się moment, w którym roszczenie kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) przysługuje sprzedającemu.
 3. Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
 4. Kupujący nie ma prawa do wadliwego wykonania, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy,że rzecz była wadliwa lub jeśli sam kupujący spowodował wadę.
 5. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa ze Sprzedającym w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 6. Kupujący może wybrać sposób reklamacji.
 7. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują sekcje 1914–1925, sekcje 2099–2117 i sekcje 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów.

 

VIII.

Dostawa

 1. Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.
 2. Kupujący dostarczy korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarczy korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany na koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy zakupu. Internetowa platforma rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy sprzedaży.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 Maj 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów.

 

X.

Przepisy końcowe

 1. Wszelkie ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie z Witryny lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie i nie może angażować się w żadne działania, które mogą pozwolić mu lub stronom trzecim na manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami składającymi się na sklep internetowy i niewłaściwe korzystanie z niego, lub części lub wyposażenie oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub celem.
 5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z daty wejścia w życie poprzedniej wersji Regulaminu.
 8. Wzór formularza odstąpienia jest załączony do Regulaminu.

 

 

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1.6.2019